Privacy statement

Dit privacy statement bestaat uit twee delen, een eerste gedeelte dat alleen toeziet op freelancers en potentieel tijdelijke werknemers (paragraaf 1) en een tweede gedeelte dat alleen toeziet op werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven (paragraaf 2).

1. Gegevens die W.E.T. Pro’s bv verwerkt van freelancers en potentiële tijdelijke werknemers voor de uitvoering van haar missie; – aannemen en uitvoeren van Wind Energie Transitie projecten – en het aanleveren van Wind Energie Transitie kennis – verwerkt W.E.T. Pro’s bv persoonsgegevens. Vertrekpunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat u deze gegevens uit vrije wil en zelf aan W.E.T. Pro’s bv beschikbaar stelt en wel uitsluitend voor het doel waarvoor u deze aan W.E.T. Pro’s heeft verstrekt, te weten:

a) om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
b) om met u een tijdelijke- werknemers-/werkgeversrelatie of een opdrachtgever/opdrachtnemer relatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren;
c) om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers;
d) om met u, onze opdrachtgever(s) overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
e) om onze re-integratie verplichtingen na te komen waar het betreft tijdelijke werknemers;
f) om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens W.E.T. Pro’s aanbiedingen te kunnen doen;
g) om managementinformatie te genereren, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles voor het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
h) om, indien van toepassing, een externe partij de validiteit van het door u aangeleverde identiteitsbewijs te laten controleren en/of een screening te laten uitvoeren.

U stelt uw gegevens beschikbaar doordat u uw CV en de daarmee gemoeide overige gegevens per e-mail of via een ander medium aan ons toestuurt. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. W.E.T. Pro’s bv heeft de verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn te raadplegen in haar meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van het: autoriteitpersoonsgegevens.nl

W.E.T. Pro’s bv verwerkt onder meer de volgende gegevens:
NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, CV, werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning en (kopie) verblijfsvergunning.

W.E.T. Pro’s bv kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan W.E.T. Pro’s bv uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan W.E.T. Pro’s bv uw profiel of CV, nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven, al dan niet geanonimiseerd binnen een besloten gedeelte op haar website(s) en klantenportals plaatsen. W.E.T. Pro’s bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

2. Gegevens die W.E.T. Pro’s bv verwerkt van werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven Persoonsgegevens die W.E.T. Pro’s bv van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden: a) om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening; b) om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
c) om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
d) om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
e) om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

W.E.T. Pro’s bv verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), emailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. W.E.T. Pro’s bv kan de persoonsgegevens van werknemers- en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening.

W.E.T. Pro’s bv kan uw gegevens bovendien doorgeven aan sollicitanten/kandidaten en werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan W.E.T. Pro’s bv uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen.
Verder kan W.E.T. Pro’s bv uw bedrijfsprofiel of vacatures van uw onderneming, nadat u daartoe toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op haar website plaatsen en/of openbaar te maken. W.E.T. Pro’s bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging

W.E.T. Pro’s bv spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van W.E.T. Pro’s bv, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. W.E.T. Pro’s bv kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van W.E.T. Pro’s bv voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000,– per gebeurtenis en maximaal € 10.000,– per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van W.E.T. Pro’s bv zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval is gedekt en wordt uitgekeerd.

Inzagerecht

U kunt ons op elk gewenst moment via info@wet-pro.community dan wel per brief (W.E.T. Pro’s bv  t.a.v. Juridische Zaken, Oude Eerbeekseweg 7, 6971 BL Brummen) verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement of de manier waarop W.E.T. Pro’s bv uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via info@wet-pro.community, dan wel per brief (W.E.T. Pro’s bv t.a.v. Juridische Zaken, Oude Eerbeekseweg 7, 6971 BL Brummen). Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Aanpassen Privacy Statement

W.E.T. Pro’s bv kan haar Privacy Statement aanpassen. De laatste en meest actuele versie van haar privacy statement is altijd via de W.E.T. Pro’s bv internetsite te raadplegen.
Aanvaarding Privacy Statement
Door aanvaarding van voornoemd privacy statement aanvaard u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in dit privacy statement.

W.E.T. Pro’s bv gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

W.E.T. Pro’s bv verwerkt verschillende persoonsgegevens die worden verkregen door jouw gebruik van onze websites en applicaties, zoals je IP-adres, de datum en het tijdstip van bezoek, je locatie, browsertype en je besturingssysteem. Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

– Verbetering van de website>
– Marketingdoeleinden>
– Social media sharing

De website www.wet-pro.community geeft je op een aantal plaatsen de mogelijkheid om te reageren. Zo kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief, of een aanmeldformulier invullen. De gegevens die je hierbij verstrekt. zullen uitsluitend worden gebruikt om aan je verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. Je gegevens zullen niet zonder je toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is.

Beveiliging

De websites en applicaties van W.E.T. Pro’s bv maken gebruik van een passende beveiliging en versleutelde verbindingen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Cookies

Door gebruik van de functionaliteiten van W.E.T. Pro’s bv kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van W.E.T. Pro’s bv kunnen de computer of de bestanden die op de computer staan niet beschadigen. De informatie die in de cookies wordt opgeslagen bevat naast het IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Daarnaast maakt W.E.T. Pro’s bv gebruik van een zogenaamde ‘analytics’ dienst, om informatie over het surfgedrag op de website te verzamelen en daarmee de dienst te kunnen verbeteren. Bij het gebruik van W.E.T. Pro’s bv worden daarom ook cookies van een derde partij geplaatst. Door het gebruik van de dienst van W.E.T. Pro’s bv geef je toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens een volgende gebruik van W.E.T. Pro’s bv geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van W.E.T. Pro’s bv gebruik kunt maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) W.E.T. Pro’s bv. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste de browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.

nl_NLDutch